Ako postupovať v prípade dopravnej nehody

kalkulacka pzp online

 

  • V prípade dopravnej nehody je dôležitým krokom   zabezpečenie miesta nehody.  Je nevyhnutné zabrániť tomu, aby došlo k ohrozeniu ďalších účastníkov cestnej premávky. Podniknite rýchle kroky, vďaka ktorým sa ohrozeniu ďalších vodičov a chodcov vyhnete. Zapnite na svojom vozidle výstražné svetlá a nasaďte si reflexnú vestu. Reflexná vesta je povinnou výbavoudopravna nehoda rady každého motorového vozidla. Nasaďte si ju aj v prípade, že je dobrá viditeľnosť. Ostatní vodiči vás vďaka nej rýchlejšie zaregistrujú a pomôže im identifikovať havarijnú udalosť. Ďalším krokom je umiestnenie výstražného trojuholníka. Ten umiestňujeme tak, aby bol dobre viditeľný a výrazne nebránil plynulej cestnej premávke. Vozidlá premiestňujte iba v prípade, že je to nevyhnutné. Zdržte sa akejkoľvek manipulácie s miestnom nehody, aby váš zásah nebránil riadnemu vyšetreniu nehodovej udalosti. V prípade, že musí dôjsť k určitým zmenám na mieste nehody, čo najdetailnejšie vyznačte stopy, prípadne miesto nehody nafoťte.

 

  • Čo najrýchlejšie poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu. Skontrolujte stav ostatných účastníkov nehody. Zistite, kto je ranený a v prípade potreby poskytnite prvúpomoc. V prípade, že ste zranený aj vy, nepodceňujte túto situáciu a okamžite privolajte lekársku pomoc. Záchrannú službu kontaktujete na telefónnych číslach 155 alebo 112. Poskytnite im detailný opis miesta, kde sa nachádzate a stav, v akom ste vy aj ďalší účastníci nehody. Pozorne počúvajte operátora záchrannej služby a ďalej postupujte podľa jeho pokynov. Útek z miesta nehody alebo neposkytnutie prvej pomoci môžu byť predmetom trestného konania!

 

  •   Kontaktujte Políciu SR   na telefónnom čísle 158 alebo 112. Urobte tak v prípade, že sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na zavinení škody alebo im nie je zrejmý jej priebeh. Políciu je online pzp podmienkytaktiež nutné volať v prípade, že niektorý z účastníkov nehodovej situácie je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Ak niektorý z vodičov zúčastnených vozidiel odmietol preukázať svoju totožnosť, neposkytol údaje o svojom poistení alebo z miesta nehody ušiel, je taktiež potrebné kontaktovať Políciu SR. Ďalšími dôvodmi pre kontaktovanie Polície SR sú vážne zranenie alebo usmrtenie jedného alebo viacerých účastníkov nehody, poškodenie majetku tretích osôb, vznik hmotnej škody prevyšujúcej 3990€.

 

  • Dôležitým krokom je   zdokumentovanie poistnej udalosti , ktoré následne hrá vážnu rolu aj v jej plnení. Z udalosti vytvorte čo najkvalitnejšie fotografie, ktoré dôkladne zachytávajú zdokumentovanie dopravnej nehodymiesta nehody a rozsah vzniknutej škody. Každú škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu je potrebné spísať na samostatné tlačivo a vytvoriť jeho kópie. Opíšte si meno, priezvisko a bydlisko vodiča, typ a evidenčné číslo jeho vozidla, názov poisťovne, v ktorej je druhý účastník nehody poistený a číslo dokladu o poistení. Spoločne s ďalšími účastníkmi nehody vyplňte správu o nehode, ktorej súčasťou je aj nákres nehody. Správu o nehode podpisujú všetci účastníci nehody.  Originál tlačiva zostáva v rukách vinníka nehody, ten je povinný nahlásiť škodu poisťovni. Kópiu si ponecháva poškodený.

Tip: Odporúčame vám zapísať si aj kontaktné údaje svedkov nehody.

  • Po splnení všetkých predošlých krokov bezodkladne kontaktujte vašu poisťovňu. Nahlásiť dnes poistnú udalosť môžete telefonicky a taktiež prostredníctvom mobilnej alebo online bezhavarky poistne plnenie poistna udalostaplikácie. V prípade, že ste vinníkom nehody vy, zaneste do svojej poisťovne podpísanú správu o nehode. V prípade, že tak neurobíte, môže poistnú udalosť nahlásiť aj poškodený vodič. V prípade, že sa udalosť stala na území Slovenskej republiky, je potrebné nahlásiť ju poisťovni do 15 dní. Ak sa jedná o nehodu, ktorá sa stala v zahraničí, lehota na nahlásenie udalosti je až 30 dní.

 

Pre jednoduchšie pochopenie si to na záver zhrnieme. V prípade dopravnej nehody je potrebné:

  1. Zabezpečiť miesto nehody
  2. Poskytnúť prvú pomoc a zavolať zdravotnícku službu
  3.  Kontaktovať Políciu SR
  4. Zdokumentovať poistnú udalosť
  5. Kontaktovať poisťovňu