Čo je PZP?

kalkulacka pzp online

Čo rozumieť pod skratkou PZP?

Skratka PZP označuje povinné zmluvné poistenie. PZP je zákonným poistením a každé vozodilo, ktoré chce byť uvedené do prevádzky v Slovenskej republiky ho musí mať uzavreté. Povinnosť uzatvoriť takéto poistenie ukladá štát zákonom č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednoducho povedané, jedná sa o poistenie auta.

Potrebujem PZP aj ja?

Odpoveď je jednoduchá a jednoznačná – áno. Pred tým, ako začnete používať svoje vozidlo na našich cestách, musíte navštíviť pobočku niektorej z poisťovní a uzatvoriť si PZP. V prípade tuzemských motorových vozidiel je povinný túto povinnosť naplniť „ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla.“ (citované zo zákona č. 381/2001 Zb.) Ak ide o „cudzozemské motorové vozidlo má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak zákon neustanovuje inak.“ (citované zo zákona č. 381/2001 Zb.) Za povinnosť im to dáva zákon č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Čo všetko moje PZP pokrýva?

Poistenie vozidla v prvom rade pokrýva škody na zdraví a náklady, ktoré vznikajú pri usmrtení osôb, škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí, taktiež náklady na ušlý zisk a finančné náklady, ktoré vyplývajú z právneho zastupovania pri vymáhaní poistného plnenia. Poškodený obdrží náhrady škody vo výške, v akej mu bola škoda spôsobená.

PZP však nepokrýva všetky náklady plynúce zo škodovej udalosti!

Jedným z príkladov je poistenie čelného skla, ktoré nie je bežnou súčasťou povinného poistenia. Ak teda budete požadovať plnenie z PZP, musí byť známy vinník nehody. Aj v takomto prípade však treba splniť podmienky stanovené poisťovňou, aby sa účastníci nehody vyhli obvineniu z poistného podvodu. Vo väčšine prípadov je potrebné preukázať príčinnú súvislosť medzi vznikom škody na čelnom skle a prevádzkou motorového vozidla. Veľmi cenným dôkazovým materiálom je v takýchto prípadoch kamerový záznam.

Koľko stojí PZP?

Cena PZP nie je stanovená zákonom a poisťovne ju pravidelne upravujú. Najčastejšie sa tak deje ku koncu roka, avšak niektoré poisťovne upravujú svoje ponuky poistenia aj počas roka. Zorientovať sa tak v cenách poistenia sa stáva veľmi náročným. Práve z toho dôvodu sme pre vás vytvorili jednoduchú a rýchlu kalkulačku, ktorá vám zobrazí ponuky poistenia motorového vozidla všetkých poisťovní.  V prípade, že ste v minulosti boli poistencom vybranej poisťovne, alebo v nej máte vedený účet, môže sa vám vytvoriť nárok na zľavu.

Možno PZP uzatvoriť aj online?

Áno, je to možné a dnes je to už bežnou praxou. Vďaka spoľahlivému a bezpečnému systému a úzkou spoluprácou s významnými poisťovňami, ako napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Uniqa, Union, Wüstenrot, máme za sebou tisícky spokojných zákazníkov.

Čo je potrebné k uzatvoreniu PZP online?

K jednoduchému uzavretiu PZP online cez PZP kalkulačka potrebujete iba Údaje o držiteľovi vozidla (prípadne aj majiteľovi, ak držiteľ a majiteľ nie sú tá istá osoba) a údaje z osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu), ktoré sa ide poistiť.

Ako zaplatiť za PZP uzavreté online?

Na uhradenie platby za PZP má poistník viacero možností. Ak ste povinné zmluvné poistenie zaplatili online, môžete ho uhradiť okamžite po uzatvorení PZP zmluvy cez

  • online platbu,
  • platbu poštovým poukazom,
  • platbu bankovým príkazom na úhradu.

Na ako dlho sa uzatvára PZP?

Povinné zmluvné poistenie sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť poistného obdobia je jeden rok. Potom nastane tzv. výročie poistnej zmluvy.

Ako vypovedať zmluvu o povinnom zmluvnom poistení?

PZP možno vypovedať písomne minimálne 6 týždňov pred výročím zmluvy. Majiteľ vozidla musí podpísať výpoveď PZP a doručiť ju poisťovateľovi načas. K výpovedi dochádza najčastejšie z dôvodu zmeny poisťovne, výpovede ku koncu poistného obdobia, zmeny majiteľa alebo držiteľa motorového vozidla, či zánikom predmetu poistenia. Prečítajte si viac o vypovedaní zmluvy PZP.

 

vsetko o poisteni vozidla